Jaunumi | Studentiem | ZinātneSaites | Kontakti
Statūti

Kas ir LFB ?
Sazinies ar LFB
Aktivitātes
Raksti
Konferences
LFB biedri
Nodaļas un grupas
Saziņa ar LFB biedriem
Izglītība
Balvas
Saites

Statūti

English


Nedstat Basic - Free web site statistics Personal homepage website counter

 


Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2005.gada 19.decembrī
ar Nr. 40008003541

 Latvijas Fizikas Biedrības
 
statūti

  

1.nodaļa. Biedrības nosaukums un vispārīgie noteikumi.

1.1.  Biedrības nosaukums ir “Latvijas Fizikas Biedrība” (turpmāk tekstā -Biedrība).

1.2.  Biedrība ir Latvijas Fizikas un Matemātikas Biedrības (1939 – 1944) tradīciju mantiniece un tās mītne ir Latvijas Universitāte.

1.3.  Biedrībai ir juridiskas personas statuss, kuru tā iegūst ar ierakstīšanas brīdi Biedrību un nodibinājumu reģistrā.

1.4.  Biedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā.

1.5.  Biedrība var izveidot savas struktūrvienības šajos statūtos noteiktajā kārtībā. Biedrības struktūrvienībām nav juridiskas personas statuss.

1.6.  Biedrībai ir savs zīmogs ar tās pilnu nosaukumu valsts valodā, norēķinu konti kredītiestādēs un sava vizuālā simbolika, ko veido burtu salikums LFB vai Latvijas Fizikas Biedrība.

1.7.  Biedrības juridiskā adrese ir: Zeļļu iela 8 , Rīga, LV – 1002 .

 
2.nodaļa. Biedrības mērķi.

 2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. atbalstīt un izvērtēt fizikas zinātnes attīstību Latvijā, tā veicinot arī izglītības un latviskās kultūras tālāko uzplaukumu, attīstīt zinātnieku, inženieru un pedagogu radošo aktivitāti fizikā, efektīvi izmantot viņu radošo potenciālu fizikas attīstībai un fizikas zināšanu popularizēšanai;

2.1.2. apzināt un realizēt fiziķu atbildību sabiedrībai balstoties uz vispārcilvēciskiem morāles principiem;

2.1.3. aizstāvēt Biedrības biedru zinātniskās un profesionālās intereses;

2.1.4. iesaistīties fizikas zinātņu apritē pasaulē.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 
4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Par Biedrības biedru var kļūt arī skolēni no vidusskolas un augstākās izglītības iestādes studenti, aizpildot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības Valde (turpmāk tekstā – Valde).

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 1 (vienu) gadu nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un Valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 
5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un Valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4. Biedrības biedri ir tiesīgi darboties Biedrības mērķu sasniegšanai sabiedriskā kārtā bez atalgojuma.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 
7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulci sasauc Valde.

7.3 Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.

7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 
8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no pieciem Valdes locekļiem.

8.2. Valdi ievēl biedru sapulcē uz 3 (trīs) gadiem.

8.3. Valdes locekļu ievēlēšana notiek ar kandidātu izvirzīšanu un balsojot aizklāti. Par Valdes locekļiem ievēl atbilstoši balsu vairākumam.

8.4. Biedrības priekšsēdētāju, kurš vienlaicīgi ir arī Valdes priekšsēdētājs, un Valdes locekļus var ievēlēt arī atklāti, ja pilnsapulcē klātesošie biedri to vienbalsīgi vēlas.

8.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.6. Valdes priekšsēdētājs var pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet Valdes pārējie locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopīgi ar vēl trijiem Valdes locekļiem.

8.7. Par atlīdzību Valdes locekļiem lemj Biedrības sapulcē saskaņā ar LR Darba likumu.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz 3 (trīs) gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apmērus pēc Valdes priekšlikuma nosaka pilnsapulce.

 
11.nodaļa. Biedrības finansu līdzekļi un to izlietošanas kārtība

11.1. Biedrības līdzekļus veido:

11.1.1. biedru nauda, mērķiemaksas un ziedojumi;

11.1.2. naudas līdzekļi un materiālās vērtības, kas saņemtas no citām fiziskām vai juridiskām personām likumdošanā noteiktajā kārtībā;

11.1.3. citi ieņēmumi un iemaksas, kas nav aizliegti ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

11.2. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti, pamatojoties uz Valdes lēmumu, statūtots vai pilnsapulcē pieņemtās programmas mērķu izpildei, kā arī to izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības pārvaldes institūciju uzturēšanu un to darba nodrošināšanu.

 

12.nodaļa. Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija

12.1. Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija notiek saskaņā ar “Biedrības un nodibinājumu likumu”.

12.2. Ja Biedru sapulcē tiek pieņemts lēmums par Biedrības likvidāciju, tad Valde ar savu lēmumu nosaka Biedrības mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtību un ievēl likvidatoru vai likvidācijas komisiju, kura darbojas saskaņā ar šo Valdes lēmumu.

12.3. Likvidācijas procesā atlikušo naudu un mantas likvidators nodod institūcijai, kuru norādījusi Biedrības pēdējā Biedru sapulce, ievērojot “Biedrību un nodibinājumu likumā” noteiktos ierobežojumus.